Strona główna » Regulamin

Regulamin

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Usługodawca - "Fineco Software", z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Piaskowa 1 lok. 5, NIP: 9291734667. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: admin@eFaktura24.pl. Adres strony internetowej (serwisu internetowego) Usługodawcy: https://eFaktura24.pl/

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usługi, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi.

Usługa - płatna lub nieodpłatna usługa, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi aplikacji internetowej pod nazwą "eFaktura24.pl", służącej do wystawiania faktur lub rachunków. Usługa jest nieodpłatna wyłącznie w zakresie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę w regulaminie bądź jego załącznikach.

Konto – wyodrębniona część serwisu Usługodawcy, do której Użytkownik uzyskuje dostęp po skutecznym zalogowaniu się w serwisie przy użyciu loginu i hasła określonych w procesie rejestracji i przyznanych Użytkownikowi. W lokacji tej zapisywane są dane Użytkownika

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi, za którą uważa się moment utworzenia Konta na stronie internetowej Usługodawcy. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w jego załącznikach, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, w przepisach polskiego prawa.

Cennik - załącznik do niniejszego regulaminu, dostępny pod adresem https://eFaktura24.pl/ określający wysokość oraz warunki odpłatności za korzystanie przez Użytkownika z Usługi.

§ 2 Zakres Usługi

1. Na podstawie Umowy zawartej z Użytkownikem, Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystającemu z Usługi:

a) korzystanie z usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, którą jest umożliwienie dostępu do aplikacji internetowej "eFaktura24.pl"; szczegółowy opis usługi dostępny jest na stronie eFaktura24.pl,

b) korzystanie z Konta, tj. zapisywanie danych w bazie danych Usługodawcy

c) korzystanie z bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną lub telefoniczną w zakresie dotyczącym korzystania przez Użytkownika z Usługi. Pomoc dostępna jest pod adresem mailowym: admin@eFaktura24.pl, a dla zalogowanych Użytkowników także po skorzystaniu z zakładki "Pomoc". Z bezpłatnej pomocy nie mogą korzystać Użytkownicy, którzy korzystają z Usługi nieodpłatnie.

§ 3 Zawarcie umowy oraz prawa i obowiązki Użytkownika

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi jest rejestracja Użytkownika w serwisie internetowym Usługodawcy - https://eFaktura24.pl, zgodnie z zamieszczonymi przez Usługodawcę instrukcjami, w tym założenie Konta przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym, danych w toku rejestracji.

2. Rejestracja Użytkownika równoznaczna jest z akceptacją niniejszego regulaminu. W procesie rejestracyjnym użytkownik wyraża wolę zaakceptowania regulaminu. Brak akceptacji regulaminu skutkować będzie nie zawarciem umowy.

3. W toku rejestracji w serwisie Usługodawcy Użytkownik wprowadza NIP podmiotu dla którego będzie korzystał z Usługi, który będzie stanowił login Użytkownika oraz wyłącznie jemu znane hasło. Login stanowi unikalną nazwę identyfikującą Użytkownika w serwisie Usługodawcy.

4. Hasło Użytkownika zostaje przyporządkowane do loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych Konta. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać hasła osobom niepowołanym ani nie narażać hasła na takie ujawnienie. Jednocześnie Usługodawca informuje, iż ze względu na to, że hasło jest szyfrowane - niemożliwe jest odtworzenie hasła; możliwe jest jedynie nadanie tymczasowego nowego hasła przez Usługodawcę, po uprzednim kontakcie z Usługodawcą. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany swojego hasła - czynności tej dokonuje się za pośrednictwem Konta. Usługodawca zastrzega, że nigdy nie będzie kontaktować się z Usługodawcą prosząc go lub żądając podania nazwy użytkownika lub hasła.

5. Adres e-mail wskazany w toku rejestracji służy do elektronicznej komunikacji Usługodawcy z Użytkownikiem. Wiadomość wysłana na podany adres e-mail będzie uznawana za doręczoną, chyba że nie dostarczenie wiadomości będzie zawinione przez Usługodawcę lub osoby trzecie, niezależne od Użytkownika

6. W trakcie rejestracji oraz w czasie późniejszym, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgoda niniejsza może być w każdym czasie przez Użytkownika odwołana bez wpływu na świadczoną Usługę. Informacja o udzielonych przez Użytkownika zgodach przechowywana jest na Koncie Użytkownika.

7. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następuje z chwilą pomyślnego zakończenia procesu rejestracji Konta przez Użytkownika. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz jego załącznikach. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosować należy odpowiednie przepisy polskiego prawa.

8. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że możliwość korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym długość okresu przez jaki możliwe jest korzystanie z Usługi, zależy od rodzaju pakietu wykupionego przez Użytkownika (zob. Cennik).

9. Użytkownika obowiązuje zakaz dokonywania czynności zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego Usługodawcy oraz aplikacji "eFaktura24.pl" w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w tym:

a) nierozsyłania za pośrednictwem Usługi niezamówionej informacji handlowej,

b) niekorzystania z Kont innych Użytkowników bez odpowiedniego upoważnienia,

c) powstrzymania się od czynności, których celem jest pozyskanie loginów i haseł innych Użytkowników.

10. Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania danych wprowadzanych w serwisie i przechowywanych przez Użytkownika na serwerze.

11. Wyłączną odpowiedzialność za treść danych zamieszczanych w serwisie a następnie przechowywanych na serwerze, w tym w szczególności za ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ponosi Użytkownik.

12. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w serwisie, a następnie przechowywanych na serwerze przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności Usługodawca ma prawo niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi w takim wypadku żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika w związku z ewentualną szkodą powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do tychże danych.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności do Usługi na czas niezbędnej konserwacji systemu.

14. Wszelkie prawa autorskie do aplikacji „eFaktura24.pl" przysługują Usługodawcy. Korzystanie z aplikacji nie upoważnia Użytkownika do kopiowania, zmiany, rozpowszechniania lub jakiekolwiek innego korzystania z aplikacji niezgodnego z niniejszym Regulaminem.

§ 4 Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy

1. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikem następuje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:

1) usunięcie przez Użytkownika swojego Konta poprzez użycie odpowiedniej opcji Konta, dostępnej dla zalogowanych Użytkowników,

2) złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na piśmie, za pośrednictwem faksu, e-mail albo osobiście,

3) nieuiszczenie przez Użytkownika opłaty za korzystanie z Usługi w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni od daty wymagalności takiego wynagrodzenia.

2. Usługodawca może ze skutkiem natychmiastowym ograniczyć lub całkowicie pozbawić Użytkownika prawa korzystania z Usługi (poprzez zastosowanie blokady albo usunięcie Konta Użytkownika) w przypadku naruszenia przez Użytkownika: zasad określonych w niniejszym regulaminie, obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich. Warunkiem jest uprzednie, bezskuteczne wezwanie Użytkownika do zaprzestania naruszeń w ciągu 7 dni od przesłania odpowiedniej informacji na adres e-mail Użytkownika.

3. W razie rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy, w jakimkolwiek trybie i przez którąkolwiek ze Stron, gdy opłacony przez Użytkownika z góry okres korzystania z Usługi wykracza poza datę rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, uiszczone na poczet korzystania z Usługi środki pieniężne nie podlegają zwrotowi, chyba, że rozwiązanie bądź wygaśnięcie Umowy nastąpiło z winy Usługodawcy.

§ 5 Płatności

1. Wynagrodzenie Usługodawcy, płatne przez Użytkownika z tytułu korzystania przez niego z Usługi, jest określone w Cenniku (zob. https://eFaktura24.pl).

2. Użytkownik nabywa czasowy dostęp do Usługi, której zakres zależy od wybranego przez Użytkownika pakietu, poprzez uiszczenie wynagrodzenia za taki pakiet, zgodnie z Cennikiem. Wykupiony pakiet obowiązuje od dnia zaksięgowania płatności przez Usługodawcę i uaktywnia albo przedłuża okres możliwości korzystania przez Użytkownika z Usługi o dany okres określony w Cenniku, licząc od aktualnej daty zakończenia bieżącego okresu możliwości korzystania przez Użytkownika z Usługi lub od daty zaksięgowania płatności, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

3. Usługodawca udostępnia Usługę także w wersji nieodpłatnej, której zakres jest ograniczony.

4. Płatności z tytułu korzystania z Usługi, Użytkownicy mogą dokonywać za pośrednictwem systemu płatności drogą elektroniczną PayU (zob. www.payu.pl).

5. Z tytułu świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika wystawiana jest faktura VAT, po uiszczeniu płatności przez Użytkownika. Faktura wysyłana jest w formie elektronicznej na e-mail Użytkownika. Przyjęcie tego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na taką formę faktury.

6. W przypadku niezawinionego przez Użytkownika braku dostępu do usługi, przekraczającego czas niezbędny do konserwacji systemu - Usługodawca zobowiązuje się przedłużyć dostęp do Usługi adekwatnie za każdy dzień niedostępności Usługi.

7. Usługodawca ma prawo do zmiany Cennika w trybie określonym dla zmiany niniejszego regulaminu.

§ 6 Reklamacje

1. Jeżeli zdaniem Użytkownika Usługa jest świadczona w sposób nieprawidłowy, Użytkownik jest uprawniony do przesłania reklamacji pocztą elektroniczną (email) na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).

2. Reklamacja powinna obejmować:

a) dokładne oznaczenie Użytkownika,

b) możliwie dokładny opis nieprawidłowości w świadczeniu Usługi,

c) termin zaistnienia nieprawidłowości i czas jej trwania,

d) ewentualne wskazanie, w jaki sposób Użytkownik żąda załatwienia reklamacji.

3. W przypadku gdyby Usługodawca uznał informacje udzielone przez Użytkownika za niewystarczające - zastrzega on sobie prawo do skontaktowania się z nim w celu możliwie najszybszej i skutecznej realizacji reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni. Usługodawca powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 Tryb zmiany Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej https://eFaktura24.pl/ na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail na adres stanowiący login Użytkownika.

3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Użytkowników przed datą wejścia w życie takich zmian.

§ 8 Bezpieczeństwo i ochrona danych

1. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić odpowiednią ochronę bazy danych Użytkownika.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr. 133, poz.883) w celu niezbędnym do świadczenia Usługi.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych zapisanych w serwisie internetowym Usługodawcy, oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Usługodawcy, z zastrzeżeniem uprawnień Usługodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym obowiązku ujawnienia danych na żądanie uprawnionych organów państwowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie internetowym Usługodawcy, pod adresem https://eFaktura24.pl/ i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie regulacje.